§15b Personval: Revisorer

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§15b.i Val av 2 lekmannarevisorer

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.