§11a Verksamhets- och revisionsberättelser: FIF 2020

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§11a.i Verksamhetsberättelse
§11a.ii Revisionsberättelse
§11a.iii Ansvarsfrihet

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.