§9 Fastställande av beslut

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§9a Fyllnadsval

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.