§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.